Delad vårdnad - Vi är specialiserade inom gemensam vårdnad, ensam vårdnad samt enskild vårdnad

Vad är egentligen skillnaden i den juridiska begreppsdjungeln och vad är viktigt för dig att veta?

Säkerställ din äganderätt, kontakta oss nu för att få experthjälp med bodelning i Stockholm

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Skillnaden mellan delad samt enskild vårdnad - Advokatbyrån AB

Som förälder i det svenska samhället är en det ofta en god idé att ha grundläggande kunskaper kring den gällande familjejuridiken. Genom att ha detta löper man mindre risk att onödiga konflikter dras igång kring missförstånd om rättigheter, barnens situation, underhåll m.m. Den som försöker skapa sig en bild kring hur den svenska familjerättsliga lagstiftningen är konstruerad hamnar dock snart i en djungel av olika begrepp såsom "Delad vårdnad", "Gemensam vårdnad", "Ensam vårdnad" eller "Enskild vårdnad". Att förstå skillnaden är inte alltid så lätt och många gånger kan det dessutom vara svårt att hitta bra källor till information eftersom begreppen gärna sammanblandas i daglig folkmun.

Advokatbyrån listar några av de vanligaste oklarheterna inom ensam vårdnad


Vårdnad, boende och umgänge - Familjerätt

Med begreppet ”vårdnad” menas den juridiska möjligheten att fatta rättsligt bindande beslut för barnet. Sådana beslut är i regel av större betydelse för barnet, exempelvis val av skola, tillhörighet i trossamfund, påbörjande/genomgång av medicinsk utredning eller behandling, utfärdande av pass med mera.
En del vårdnadsfrågor kan hanteras automatiskt utan vårdnadshavares uttryckliga samförstånd – exempelvis kan sjukvårdsbehandling i akuta fall naturligtvis påbörjas utan uttryckligt samtycke av en frånvarande vårdnadshavare. Ett annat exempel är att val av dagis/förskola eller skola kan ske genom barnets folkbokföring. De föräldrar som väljer att inte bo tillsammans kan dessutom överlåta till tingsrätten att bestämma var barnet ska bo utan att vårdnaden om barnet för den sakens skull måste upphöra att vara gemensam. Den förälder som barnet inte bor hos har då vad som kallas för ”umgänge” med barnet under den tid som de träffas. Umgänget kan regleras av tingsrätten genom en dom för det fall föräldrarna ej kan komma överens själva.

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att ha ansvaret för att barnets behov såsom vardagstrygghet, dagliga omvårdnad, hälsobehov, kort- och långsiktiga försörjning, utbildning, uppfostran samt sociala kontakt vänner och släktingar ovillkorligen är tillgodosedda. Vårdnadshavaren är den som bestämmer i frågorna som rör barnet, men allteftersom barnet blir äldre och mognare förväntas större hänsyn tas till barnets egna önskemål och uppfattning. Vid domstolstvist är rätten skyldig att ta med barnets egen vilja i beaktning vid sina avgöranden. Detta görs då utefter barnets ålder, mognadsgrad samt förmåga att uttrycka sig förståeligt. Advokatbyrån har lång erfarenhet beträffande fall gällande delad vårdnad.


 Deladvårdnad.nu - Advokatbyrån

Juridiskt sett kan det antingen råda gemensam vårdnad eller ensam vårdnad. Ensam vårdnad innebär att det endast är en förälder som själv har det fulla rättsliga ansvaret för barnet. Begreppen ”ensam vårdnad” och ”enskild vårdnad” är samma sak, det är dock begreppen ”ensam vårdnad” samt i vissa fall "enskild vårdnad" som används i Sveriges domstolar i de domar som skrivs.


Det vanligaste arrangemanget är att barn bor det mesta av sin tid hos den förälder som har ensam vårdnad och samtidigt har ett umgänge med den andre föräldern. Detta eftersom arrangemang där barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna – växelvis boende, i praktiken kräver ett visst mått av samarbete vilket de föräldrar som inte har gemensam vårdnad, i regel ej har i tillräckligt god utsträckning. Motsatsen – att föräldrar med gemensam vårdnad nödvändigtvis måste dela lika på barnens umgängestid föreligger dock inte, barnens umgängestid är ofta ett rent praktiskt arrangemang där man från domstolarna i möjligaste mån försöker ge barnen så mycket tid med vardera föräldern som är praktiskt möjligt utefter de avstånd och vardagscheman som föreligger.


Är du behov av juridisk kompetens inom frågor gällande Delad Vårdnad? Välkommen in till oss.För de föräldrar som är gifta med varandra vid det tillfälle då barnet föds blir vårdnaden automatiskt gemensam mellan båda föräldrarna. Är föräldrarna ej gifta tillfaller vårdnaden modern såsom ensam. Modern tillfrågas dock om medgivande av vårdnad till fadern i samband med att faderskapet bekräftas.


Är föräldrarna oense kring om vårdnaden ska vara delad mellan föräldrarna eller om den ska vara den ena förälderns ensamma - måste den förälder som vill bli vårdnadshavare vända sig till domstol för att erhålla beslut i frågan. Två faktorer är då avgörande för om domstolen ska anse att vårdnaden ska vara ensam eller gemensam: föräldrarnas respektive lämplighet och innebörders samarbetsförmåga. Lämpligheten i rollen som vårdnadshavare tar sikte på faktorer såsom kraftigt bristande omdöme, svår psykisk sjukdom, allvarliga brott eller övergrepp begångna mot barnet eller andra barn, pågående missbruk m.m.


Det är relativt ovanligt i Sverige att vårdnaden upplöses av domstolar på denna grund.

Samarbetsförmågan tar sikte på föräldrarnas förmåga att själva lösa vårdnadsfrågor och oenigheter kring vårdnadsfrågor, utan att barnet drabbas. Bedömningen i detta avseende är både vidsträckt och omfattande – såväl kommunikationsförmåga som hanteringen av bråk tillmäts betydelse. Den förälder som har ensam vårdnad om ett barn får då själv bestämma i de vårdnadsfrågor som rör barnet, men kan inte efter eget godtycke neka den andre föräldern att träffa barnet. Däremot finns en skyldighet att skydda barnet från ohälsosamma kontakter – oavsett med vem sådana kontakter än omfattas av.

I den svenska lagen finns ensam eller gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad är det som i folkmun nämns som ”delad vårdnad”. Ifall ni är gifta med varandra  så innebär det per automatik gemensam vårdnad. Är ni inte  gifta så blir modern ensam vårdnadshavare. Detta kan styras om ifall ni som föräldrar gemensamt anmäler fader- eller föräldraskapet till socialstyrelsen.  

Kontakta oss redan idag för att ta reda på mer om vad Advokatbyrån kan göra för dig när det kommer till delad vårdnad! För att finna mer information som rör Familjerätt besök vår andra hemsida

FÅR MAN AUTOMATISKT DELAD VÅRDNAD OM BARN VID FÖDSELN?

Ja, om föräldrarna är gifta. Annars behöver ni ansöka om delad vårdnad.

VEM ANSVARAR FÖR BARNETS EKONOMI VID DELAD VÅRDNAD?

Vid delad vårdnad ska föräldrarna gemensamt täcka barnets kostnader.

VI HAR DELAD VÅRDNAD OCH JAG SKA FLYTTA, ÄR DET OKEJ?

Om du ska ta barnet med dig i flytten behöver du få godkännande från den andra vårdnadshavaren.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor

Deladvårdnad.nu - Advokatbyrån tänker på hela familjen när ni går skilda vägar